English

PRZEMYSŁAW JAGODZIK

BIOLOGIA MOLEKULARNA/BIOTECHNOLOGIA

Przemysław Jagodzik
Przemysław Jagodzik
Zakład Fizjologii Roślin
Instytut Biologii Eksperymentalnej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
przemyslaw@jagodzik.com

PROJEKTY BADAWCZE

 1. AtDeg2 - białko chloroplastowe o podwójnej aktywności: proteazy i białka opiekuńczego
   W okresie 2014-2018 byłem wykonawcą w projekcie pt. "AtDeg2 - białko chloroplastowe o podwójnej aktywności: proteazy i białka opiekuńczego" finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/NZ3/00449
   Celem strategicznym niniejszego projektu było znaczące rozszerzenie wiedzy o funkcjach AtDeg2 z uwzględnieniem interakcji obydwu aktywności tego białka, poprzez realizację następujących zadań badawczych:
  • przeprowadzenie pogłębionej analizy fenotypowej dotyczącej cech chloroplastów oraz przebiegu procesów wzrostowo-rozwojowych u następujących populacji roślin hodowanych w warunkach komfortowych (bezstresowych): roślin szczepu dzikiego, mutantów pozbawionych AtDeg2 (to znaczy nie dysponujących ani aktywnością proteazową ani opiekuńczą tego białka) oraz mutantów syntezujących zmutowaną wersję AtDeg2, pozbawioną aktywności proteazowej i dysponującą jednocześnie nienaruszoną aktywnością opiekuńczą oraz wykorzystanie wyników tej analizy do identyfikacji grup cech fenotypowych w kształtowaniu się których w warunkach bezstresowych uczestniczy AtDeg2, poprzez aktywność proteazową lub opiekuńczą lub poprzez obie te funkcje jednocześnie
  • identyfikację białek będących fizjologicznymi substratami dla aktywności proteazowej AtDeg2 u roślin hodowanych w warunkach stresowych (światło o podwyższonym natężeniu)
  • identyfikację białek będących fizjologicznymi substratami dla aktywności opiekuńczej AtDeg2 u roślin hodowanych w warunkach stresowych (światło o podwyższonym natężeniu)
  • ustalenie jaka domena struktury AtDeg2 jest odpowiedzialna za aktywność opiekuńczą tego białka
 2. Określenie efektu mutacji punktowej S268A (zamiana seryny na alaninę w pozycji 268) na aktywność proteazową i opiekuńczą chloroplastowego białka AtDeg2
   We wrześniu 2015 roku uzyskałem grant Dziekana Wydziału Biologii UAM na realizację projektu pt. "Określenie efektu mutacji punktowej S268A (zamiana seryny na alaninę w pozycji 268) na aktywność proteazową i opiekuńczą chloroplastowego białka AtDeg2". Wyniki uzyskane podczas realizacji projektu zaprezentowałem w formie plakatu w czerwcu 2016 r. na konferencji "Plant Biology Europe EPSO/FESPB 2016" w Pradze.